Blog
22 juni 2017

Minimumloon in de Duitse uitzendbranche

Uitleners zijn sinds 1 juni 2017 verplicht om hun uitzendkrachten minimaal het uurloon te betalen dat staat vermeld in de verordening van het Duitse Ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 mei jl. Dit Ministerie verkreeg onlangs de bevoegdheid om een minimumuurloon door middel van een verordening vast te leggen op grond van de herziening van de uitzendwet.

Hoogte minimumloon

De hoogte van het minimumloon in de uitzendbranche is in Duitsland afhankelijk van de betreffende deelstaat. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen oude deelstaten en nieuwe deelstaten. De oude deelstaten zijn de deelstaten van de vroegere Bondsrepubliek Duitsland. De nieuwe deelstaten zijn de deelstaten van de voormalige DDR. Het gaat hier om de deelstaten Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Saksen, Saksen-Anhalt en Thüringen.
Conform de bovengenoemde verordening bedraagt het minimumloon in de oude deelstaten tot en met 31 maart 2018 € 9,23/uur (bruto). Tot en met oktober 2019 wordt dit bedrag in de oude deelstaten stapsgewijs verhoogd naar € 9,96/uur (bruto). Het niveau van het minimumuurloon in de nieuwe deelstaten ligt iets lager. De verordening van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is ook van toepassing op dienstbetrekkingen tussen een in het buitenland gevestigde uitlener en zijn in Duitsland te werk gestelde werknemers.

Welk minimumloon is van toepassing?

Het minimumloon zoals vastgelegd in de bovengenoemde verordening is niet altijd automatisch in alle gevallen van toepassing. Soms geldt er een ander tarief. Het minimumuurloon in de uitzendbranche prevaleert boven het wettelijk minimumloon, mits het minimumuurloon niet lager is. Wanneer uitzendkrachten werkzaamheden verrichten waarop een CAO conform het Arbeitnehmer-Entsendegesetz van toepassing is, dan heeft de uitzendkracht recht op betaling van het in de CAO geregelde minimumloon.

Tijdens uitzendvrije tijden heeft de werknemer overigens ook recht op betaling van het bovengenoemde minimumloon.

 

Heeft u vragen met betrekking tot het uitlenen van personeel in Duitsland? Neem dan gerust contact op met een van onze Nederlandstalige advocaten.

 

21 maart 2017

Nieuwe regels voor het uitlenen van werknemers in Duitsland

Wie in Duitsland werknemers wil uitlenen aan derden heeft hiervoor een uitleenvergunning nodig. Vanaf 1 april 2017 gelden er nieuwe wettelijke regels voor het uitzenden en uitlenen van werknemers in Duitsland. Wij leggen u uit wat de belangrijkste veranderingen zijn. > Lees meer

20 januari 2016

Werken in Duitsland: Let op de gewijzigde 183-dagenregeling

Het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland is per 1 januari 2016 in werking getreden. Om dubbele belastingen te voorkomen geldt de volgende algemene regel: Inkomsten uit een dienstbetrekking worden belast in het land waar de werknemer werkzaam is. Wanneer werknemers van uw Nederlands bedrijf slechts voor een bepaald tijdsbestek in Duitsland werkzaam zijn en uw bedrijf geen Duitse vaste inrichting heeft, dan geldt de 183-dagenregeling. Dit houdt in dat het woonland (Nederland) het recht heeft om loonbelasting te heffen, mits de werknemer niet langer dan 183 dagen in het werkland (Duitsland) verblijft.

Een van de wijzigingen in het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland betreft deze 183-dagenregeling.

> Lees meer

19 november 2015

Duitse regering wil het detacheren van werknemers aan banden leggen

Wie in Duitsland werknemers aan derden wil uitlenen danwel detacheren heeft hiervoor een uitzendvergunning (“Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis”) nodig. Het aanvragen van een uitzendvergunning vergt een behoorlijke inspanning. De aanvrager moet talrijke getuigschriften en schriftelijke verklaringen van andere instanties aanleveren. De Duitse wetgever beoogt daarmee een zekere mate van controle over de uitzendbranche te houden en misbruik van uitzendwerk te voorkomen. Dat het wantrouwen van enkele Duitse politici tegenover de uitzendbranche groot is bewijst een nieuw wetvoorstel uit de pen van Minister Nahles (SPD).

> Lees meer