Blog
Blog `Ondernemen in Duitsland´
6 september 2017

Carsharing wordt gemakkelijker

Op 1 september 2017 is er in Duitsland een “Carsharingwet” (Gesetz zur Bevorrechtigung des Carsharing) in werking getreden. Deze wet beoogt het delen van voertuigen gemakkelijker te maken. Volgens de Duitse branchevereniging “CarSharing“ bestaat carsharing inmiddels in 600 Duitse steden en gemeenten. De wet biedt deelstaten en gemeenten de mogelijkheid om speciale parkeerterreinen voor carsharingauto’s ter beschikking stellen en deze vrij te stellen van parkeertarieven.

Speciale parkeerplaatsen voor carsharing-auto’s

Voor carsharing-aanbieders die hun voertuigen op een vaste locatie ter beschikking stellen, kunnen er parkeerplaatsen in de openbare ruimte worden gemarkeerd die speciaal voor specifieke aanbieders zijn gereserveerd. Voor carsharing-aanbieders die hun voertuigen niet op vaste huurlocaties ter beschikking stellen (free-floating carsharing) kunnen algemene carsharing-parkeerplaatsen worden gereserveerd. Deze parkeerplaatsen kunnen dan door alle auto’s die officieel gekenmerkt zijn als carsharing-voertuig worden gebruikt.

Elektro- of hybride auto’s

Op grond van de nieuwe carsharingwet kunnen deelstaten en gemeenten bij de toewijzing van parkeerplaatsen elektro- of hybrideauto’s met voorkeur behandelen.

 

22 juni 2017

Minimumloon in de Duitse uitzendbranche

Uitleners zijn sinds 1 juni 2017 verplicht om hun uitzendkrachten minimaal het uurloon te betalen dat staat vermeld in de verordening van het Duitse Ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 mei jl. Dit Ministerie verkreeg onlangs de bevoegdheid om een minimumuurloon door middel van een verordening vast te leggen op grond van de herziening van de uitzendwet.

Hoogte minimumloon

De hoogte van het minimumloon in de uitzendbranche is in Duitsland afhankelijk van de betreffende deelstaat. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen oude deelstaten en nieuwe deelstaten. De oude deelstaten zijn de deelstaten van de vroegere Bondsrepubliek Duitsland. De nieuwe deelstaten zijn de deelstaten van de voormalige DDR. Het gaat hier om de deelstaten Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Saksen, Saksen-Anhalt en Thüringen.
Conform de bovengenoemde verordening bedraagt het minimumloon in de oude deelstaten tot en met 31 maart 2018 € 9,23/uur (bruto). Tot en met oktober 2019 wordt dit bedrag in de oude deelstaten stapsgewijs verhoogd naar € 9,96/uur (bruto). Het niveau van het minimumuurloon in de nieuwe deelstaten ligt iets lager. De verordening van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is ook van toepassing op dienstbetrekkingen tussen een in het buitenland gevestigde uitlener en zijn in Duitsland te werk gestelde werknemers.

Welk minimumloon is van toepassing?

Het minimumloon zoals vastgelegd in de bovengenoemde verordening is niet altijd automatisch in alle gevallen van toepassing. Soms geldt er een ander tarief. Het minimumuurloon in de uitzendbranche prevaleert boven het wettelijk minimumloon, mits het minimumuurloon niet lager is. Wanneer uitzendkrachten werkzaamheden verrichten waarop een CAO conform het Arbeitnehmer-Entsendegesetz van toepassing is, dan heeft de uitzendkracht recht op betaling van het in de CAO geregelde minimumloon.

Tijdens uitzendvrije tijden heeft de werknemer overigens ook recht op betaling van het bovengenoemde minimumloon.

 

Heeft u vragen met betrekking tot het uitlenen van personeel in Duitsland? Neem dan gerust contact op met een van onze Nederlandstalige advocaten.

 

31 mei 2017

Invoering van een centraal UBO-register in Duitsland

Het Duitse Parlement stemt binnenkort over de invoering van een centraal UBO-register. UBO is de afkorting van ‘ultimate beneficial owner’, ofwel de “uiteindelijk belanghebbende” van vennootschappen en andere juridische entiteiten. In Duitsland is het beoogde register ook wel bekend onder de naam “Transparenzregister”.
De invoering van een elektronisch UBO-register maakt deel uit van een voorstel tot wetswijziging van het “Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (GWG)” dat momenteel op tafel ligt. Duitsland implementeert met deze wetswijziging de vierde anti-witwasrichtlijn van de Europese Unie, waarmee het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen en financieren van terrorisme harder aangepakt moet worden.

Registratieplicht

Volgens het wetsvoorstel zijn privaatrechtelijke rechtspersonen (met name AG’s en GmbH’s) en ingeschreven personenvennootschappen (met name GmbH & Co. KG’s) verplicht om bepaalde gegevens over de “uiteindelijke belanghebbenden” openbaar te maken. Het gaat hierbij om gegevens als voor- en achternaam, geboortedatum, woonplaats en de aard en omvang van de economische belangen. Vooralsnog gaat het om personen met een aandelenbelang van meer dan 25%. Het wetsvoorstel bepaalt dat het dagelijks bestuur van de vennootschap er verantwoordelijk voor is om de betreffende gegevens te achterhalen, bij het UBO-register te melden en voortdurend actueel te houden.

Alleen natuurlijke personen zijn “uiteindelijk belanghebbenden”

Bij de registratie in het UBO-register moet in acht worden genomen, dat alleen natuurlijke personen “uiteindelijk belanghebbenden” kunnen zijn. Dus wanneer een natuurlijke persoon indirect via diverse vennootschappen een aandelenbelang van meer dan 25% aan een in Duitsland ingeschreven vennootschap heeft, dan moet de natuurlijke persoon die aan het einde van de keten staat, uiteindelijk als belanghebbende worden geregistreerd. De registratieplicht geldt niet wanneer de betreffende gegevens over de economisch belanghebbenden reeds volledig in een openbaar register in Duitsland, zoals het handelsregister, voorkomen.

UBO-register is niet openbaar

Conform de voorgestelde regeling is het UBO-register niet openbaar, maar slechts toegankelijk voor bepaalde overheidsinstanties. Met name instanties voor rechtshandhaving en fiscale inlichtingen en opsporingsdiensten zullen toegang krijgen tot het UBO-register.

Sancties op niet-nakoming van de registratieplicht

Een opzettelijke of achteloze niet-nakoming van de registratieplicht bij het UBO-register wordt gezien als een overtreding door het dagelijks bestuur van de vennootschap. Op deze overtreding staat een geldboete.

Blik vooruit

Het is af te wachten of de Bondsdag de wetswijzigingen van het GWG inderdaad voor eind juni aanneemt. Vervolgens zou het Duitse UBO-register dan voor het einde van het jaar operationeel kunnen zijn.

Wilt u meer weten over het UBO-register in Duitsland? Neem dan contact op met de Nederlandstalige advocaten van Lutze Rechtsanwälte.

 

 

11 april 2017

Duitse artsen mogen medicinale cannabis voorschrijven

Sinds kort mag ook in Duitsland medicinale cannabis op recept aan ernstig zieke patiënten worden voorgeschreven. De desbetreffende wetswijziging is recentelijk in werking getreden. Wanneer een arts verwacht dat cannabis een positieve werking op het ziekteproces of op de symptomen heeft en dit effect niet op een andere wijze kan worden bereikt, dan mag hij cannabis voorschrijven. De ziektekostenverzekeraar moet de therapie met de gedroogde cannabisbloesem dan vergoeden. Het gebruik resp. de verkoop van cannabis om andere dan medische redenen blijft in Duitsland echter verboden.

Knelpunt bij de aanvoer van medicinale cannabis

Nog bestaan er in Duitsland echter knelpunten bij de aanvoer van medicinale cannabis. Tot dusver werd in Duitsland namelijk geen medicinale cannabis geteeld. Het is de bedoeling dat hier verandering in gaat komen. In de toekomst zal de productie van cannabis voor medicinale doeleinden door de overheid gecoördineerd worden. Een bureau bij het “Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte” zal er toezicht op houden dat er cannabis wordt geteeld, die aan de gestandardiseerde kwaliteitseisen voldoet. In 2019 moet de eerste hennep van eigen bodem kunnen worden geoogst. Het cannabisbureau zal de cannabis dan opkopen en aan apotheken doorgeven.

Import vanuit Nederland

Tot die tijd is Duitsland op import aangewezen. Vooral vanuit Nederland, waar al sinds 2003 medicinale cannabis wordt geteeld. Vorig jaar werden er 170 kilo vanuit Nederland geimporteerd. Conform een afspraak tussen Minister Schippers en de Bundesopiumstelle zal de jaarlijkse hoeveelheid geïmporteerde medicinale cannabis vanuit Nederland in de komende drie jaar zelfs toenemen tot 700 kilo.

21 maart 2017

Nieuwe regels voor het uitlenen van werknemers in Duitsland

Wie in Duitsland werknemers wil uitlenen aan derden heeft hiervoor een uitleenvergunning nodig. Vanaf 1 april 2017 gelden er nieuwe wettelijke regels voor het uitzenden en uitlenen van werknemers in Duitsland. Wij leggen u uit wat de belangrijkste veranderingen zijn. > Lees meer

7 maart 2017

Welke stappen moet u nemen bij het oprichten van een GmbH?

Het oprichten van een GmbH is voor veel Nederlandse bedrijven een zinvolle maatregel om toegang tot de Duitse markt te verkrijgen. Want de ervaring leert dat een Duitse onderneming bij de Duitse zakenpartner in beginsel eerder het vertrouwen wekt dan een buitenlands bedrijf. Graag geven wij u hier een beknopt overzicht in tien stappen hoe de oprichting van een GmbH in zijn werk gaat. Lees meer…

 

2 februari 2017

De redding van het Soka-Bau vakantiefonds

De hoogste Duitse rechtbank voor het arbeidsrecht, het Bundesarbeitsgericht (BAG), heeft reeds op 21 september 2016 de algemeen verbindend verklaringen van de Duitse CAO inzake de sociaalfondsprocedure in de bouwnijverheid (VTV) uit de jaren 2008, 2010 en 2014 nietig verklaard (zie onze blogs van 13 oktober 2016 en 10 januari 2017).

In een actuele (tweede) uitspraak heeft het Hof nu verduidelijkt, dat hetzelfde ook voor de algemeen verbindend verklaringen van de VTV 2012 en 2013 geldt (zie BAG, uitspraak van 25-01-2017, 10 ABR 43/15 en 10 ABR 34/15).

Wetsvoorstel om Soka-Bau te redden is aangenomen

Deze uitspraak van de BAG zal echter waarschijnlijk niet meer  dan “een buiteling in het luchtledige” zijn. Op 26 januari jl. heeft de Duitse Bondsdag namelijk een wetsvoorstel ter waarborging van het sociale verzekeringsfonds in de bouwsector aangenomen (Gesetz zur Sicherung der Sozialkassenverfahren im Baugewerbe (BT-Drs. 18/10631). De wet zal een dag na publicatie in de Duitse Staatscourant (Bundesgesetzblatt) in werking treden. De wet verklaart de bepalingen van alle VTV´s sinds 2006  voor bindend. Hierdoor wordt precies de rechtstoestand gekonterfeit, die voor dezelfde periode oorspronkelijk reeds onder de algemeen verbindend verklaringen had moeten bestaan. Daarmee zullen eventuele terugvorderingen van bijdragen aan Soka-Bau van de baan zijn.

Heeft u vragen over uw bijdragen aan SOKA-Bau? Neem dan gerust contact op met onze Nederlandstalige advocaten.

 

26 januari 2017

Verplichte informatie op de website van bedrijven in Duitsland

Bedrijven die in Duitsland gevestigd zijn en een website of een facebook-pagina hebben, zijn wettelijk verplicht om een Impressum te hanteren. Het Impressum is een soort colofon. De bezoeker van de website moet met een muisklik op het Impressum onder meer vast kunnen stellen, wie er achter de door hem bezochte website schuilt en hoe hij met diegene contact kan opnemen.

Bedrijven die in Duitsland gevestigd zijn en die binnen Duitsland persoonsgegevens verwerken zijn bovendien verplicht om zich aan de Duitse Wet bescherming persoonsgegevens te houden. Daarom moeten ze op hun website ook een privacyverklaring hanteren.

De vraag is nu of ook bedrijven die niet in Duitsland maar in andere lidstaten van de Europese Unie, zoals bijvoorbeeld Nederland, gevestigd zijn, verplicht zijn om een Impressum en/of een privacy verklaring conform Duits recht te hanteren.

Moeten Nederlandse bedrijven ook een Impressum op hun website hebben?

Op het gebied van e-commerce binnen de Europese Unie (EU) hebben de lidstaten in het kader van een richtlijn overeenstemming bereikt dat het oorsprongslandbeginsel van toepassing is. Op deze wijze moet een beperking van de vrijheid van vestiging door verschillende informatievereisten in lidstaten binnen de EU worden voorkomen. In Nederland gevestigde bedrijven zijn daarom in principe slechts aan de Nederlandse regelgeving met betrekking tot identificatie van de websiteaanbieder onderworpen.

Echter, er zijn enkele Duitse rechtbanken, die er omtrent deze vraag een andere mening op nahouden. Zij verwijzen daarbij op het in de wet tot uitdrukking komende transparentiegebod. Volgens deze rechtbanken zijn ook in het buitenland gevestigde aanbieders van telediensten, die in Duitsland zakelijke activiteiten ontplooien maar niet in Duitsland geregistreerd staan, verplicht het buitenlandse handelsregister en hun registernummer in een Impressum te vermelden.

Moeten ook Nederlandse bedrijven een privacy verklaring hanteren?

Wat de bescherming van persoonsgegevens betreft geldt het vestigingsprincipe. Is het bedrijf gevestigd in Duitsland, dan is voor dit bedrijf het Duitse recht met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens van toepassing. Uit het vestigingsprincipe volgt echter ook dat het Duitse recht met betrekking tot de bescherming persoonsgegevens in principe niet op buitenlandse bedrijven van toepassing is die hun diensten grensoverschrijdend in Duitsland aanbieden.
Maar dit geldt slechts zolang het in het buitenland gevestigde bedrijf in een Europese lidstaat, bijvoorbeeld Nederland, gevestigd is en de verwerking van persoonsgegevens niet door een vestiging (in brede zin van het woord) in Duitsland geschiedt. Anders is de Duitse privacy wetgeving ook op het buitenlandse bedrijf van toepassing. Het buitenlandse bedrijf is dan dus wel verplicht op een privacyverklaring overeenkomstig Duits recht te hanteren.

Vermaning door concurrenten

Bedrijven die hun wettelijke plichten met betrekking tot Impressum en privacy verklaring niet nakomen, kunnen door concurrenten worden vermaand en met een schadenclaim geconfronteerd worden. Een overtreding van de privacy wetgeving kan zelfs een strafbaar feit zijn.

Maak gebruik van een Impressum en een privacy verklaring

Nederlandse bedrijven die via hun Duitse website gericht Duitse klanten benaderen en trammelant en aanmaningen willen voorkomen doen er dus goed aan om op hun Duitse website en/of facebook-pagina en Impressum te vermelden. Zeker als Nederlandse bedrijven een vestiging in Duitsland hebben, dienen zij tevens een privacy verklaring conform Duits recht te hebben.

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een Impressum en/of een privacy verklaring? Neem dan gerust contact op met een van onze Nederlandstalige advocaten.

 

10 januari 2017

Duitse minister wil het Soka-Bau vakantiefonds redden

De hoogste Duitse rechtbank voor het arbeidsrecht, het Bundesarbeitsgericht (BAG), heeft de algemeen verbindend verklaringen van de Duitse CAO inzake de sociaalfondsprocedure in de bouwnijverheid (VTV) uit de jaren 2008, 2010 en 2014 nietig verklaard. Het gevolg van deze uitspraak was dat de basis voor de verplichte bijdragen aan het Duitse Soka-Bau vakantiefonds voor de bouwnijverheid weg was komen te vallen. Over deze uitspraak en welke gevolgen de uitspraak heeft voor Nederlandse bouwbedrijven hebben wij op 13 oktober 2016 een blog geschreven.

Een ongebruikelijk wetsvoorstel om het Soka-Bau vakantiefonds te redden

Uit de Duitse pers was op te maken dat de uitspraak van het BAG tot groot ongenoegen leidde bij de Duitse Minister van Werkgelegenheid Nahles. Veel bedrijven zijn door de uitspraak namelijk met terugwerkende kracht vrijgesteld van de verplichting vakantiegeld af te dragen aan Soka-Bau. > Lees meer

6 december 2016

Per 1 januari kunnen Nederlandse bedrijven werknemers digitaal aanmelden

Nederlandse bouwbedrijven, die hun werknemers naar Duitsland uitzenden om aldaar bouwwerkzaamheden te verrichten, zijn in het kader het “Arbeitnehmer-Entsendegesetz” verplicht om de bouwplaats en de werknemers vóór het begin van de bouwwerkzaamheden aan te melden bij de Duitse douane. Tot dusver geschiedt de aanmelding per fax. Heel veel Nederlandse bouwbedrijven hebben hieronder geleden omdat het per hand invullen van de formulieren en het versturen per fax een nogal moeizaam klusje is. Na ruim 20 jaar (!) komt hier vanaf 1 januari 2017 verandering in. De aanmeldingen kunnen dan via het internetportaal van de Duitse douane www.meldeportal-mindestlohn.de worden gedaan. > Lees meer